Warunki biznesowe

Postanowienia ogólne
Sprzedającym jest Bomba s.r.o., z siedzibą pod adresem Tehelná ulica 422/55, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika, ID: 36850853, VAT: 2022481076, VAT OSS: SK2022481076, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Trnawie, sekcja Sro, wkładka 27873/T. Organem nadzorczym jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), ogólny organ nadzoru rynku w zakresie ochrony konsumentów na rynku wewnętrznym. Te warunki biznesowe a umowa kupna-sprzedaży zawierane są w języku polskim. Niniejsze ogólne warunki biznesowe są zgodne z postanowieniami ustawy nr. 40/1964 Zb. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 250/2007 Zb. o ochronie konsumentów, ustawa nr. 102/2014 Zb. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna - przedsiębiorca lub osoba prawna, stosunki prawne nieuregulowane warunkami handlowymi reguluje ustawa nr 513/1991 Zb. Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami.

Składając zamówienie na stronie internetowej KupMa.pl, kupujący akceptuje warunki dostawy towarów ogłoszone przez sprzedającego. Relacje kupującego i sprzedającego są regulowane przez te zasady Warunki handlowe, które są wiążące dla obu stron, chyba że w umowie wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeżeli między uczestnikami nie zostanie uzgodniona stała umowa kupna-sprzedaży w formie pisemnej, sprzedający dostarczy towar na podstawie elektronicznego zamówienia i specyfikacji klienta (pocztą elektroniczną).

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są wyłącznie rzeczy wyraźnie wymienione w umowie kupna-zamówienia (zwane dalej towarami). Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientowi instrukcji obsługi zamawianego towaru (w razie potrzeby) lub karty gwarancyjnej (w przypadku towarów, które standardowo nie zawierają karty gwarancyjnej, służy do tego faktura).

Zamówienie towaru, zawarcie umowy
Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest podanie wszystkich danych obowiązkowych podczas rejestracji. Zamówienie jest projektem umowy kupna-sprzedaży. Formalne potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego nie jest wymagane do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, umowa powstaje w momencie dostarczenia samego towaru. Towar wysyłamy na zamówienie tylko do osób powyżej 15 roku życia, które mogą odebrać przesyłkę od pracownika firmy kurierskiej. Zamówienia z błędnie wpisanym numerem telefonu (lub błędnym numerem telefonu) oraz błędnym (nieistniejącym) adresem e-mail zostaną anulowane.

Warunki płatności
Ceny produktów podane na stronie internetowej KupMa.pl obowiązują w chwili składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów walut, znacznego wzrostu inflacji lub w przypadku istotnych zmian warunków dostaw producentów i innych dostawców towarów. Faktura wystawiona na podstawie umowy kupna-sprzedaży między sprzedającym a kupującym jest jednocześnie dokumentem podatkowym i zostanie przesłana do ciebie e-mailem po wysłaniu towaru. Odbiór towaru przez kupującego jest możliwy tylko po dokonaniu pełnej zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej. Towary w całości pozostają wyłączną własnością dostawcy do czasu całkowitej zapłaty za nie przez klienta.

InPost Paczkomaty 24/7

Płatność z góry (kartą online lub przelewem bankowym)

Dostawa do urządzenia Paczkomat

26,00 zł

Dostawa do urządzenia Paczkomat - zamówienie powyżej 490 zł

0,00 zł

Poczta Polska

Płatność z góry (kartą online lub przelewem bankowym)

Dostawa do oddziałów Poczty Polskiej

26,00 zł

Dostawa do oddziałów Poczty Polskiej - zamówienie powyżej 490 zł

0,00 zł

Przesyłka kurierska Packeta

Płatność z góry (kartą online lub przelewem bankowym)

Dostawa pod wskazany adres

26,00 zł

Dostawa pod wskazany adres - zamówienie powyżej 490 zł

0,00 zł

Przesyłka kurierska GLS

Płatność z góry (kartą online lub przelewem bankowym)

Dostawa pod wskazany adres

49,00 zł

Dostawa pod wskazany adres - zamówienie powyżej 490 zł

0,00 zł

Data dostarczenia
Zamówienia opłacone do godziny 12:00 (InPost Paczkomaty 24/7, Poczta Polska, przesyłka kurierska Packeta) lub do 13:00 (przesyłka kurierska GLS) zostaną wysłane tego samego dnia i dostarczone na adres klienta w kolejnych dniach roboczych! Dostawa towaru trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze.

W przypadku zamówień opłaconych po w/w terminie czas realizacji rozpoczyna się następnego (roboczego) dnia po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

Termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony, jeżeli opóźnienie spowodowane jest okolicznościami niezależnymi od sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówiony towar nie może zostać dostarczony do klienta w terminie wskazanym w zamówieniu, sprzedawca poinformuje go o przewidywanym terminie dostawy lub zaoferuje inny porównywalny produkt. W tym przypadku będzie jednak wymagał zgody kupującego.

Odstąpienie od umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez wysłanie Formularza odstąpienia od umowy. Kupujący, który odstępuje od umowy, ma obowiązek zwrócić sprzedającemu towar w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, nieuszkodzony, nie może nosić śladów zużycia i użytkowania, jeśli to możliwe także w oryginalnym opakowaniu, musi być kompletny i posiadać dowód zakupu należy odesłać wraz z nim (faktura) oraz inne ewentualne dokumenty dostarczone wraz z towarem. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru. Nie przyjmujemy towarów zwróconych za pobraniem. W przypadku, gdy klient odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny albo wartość towaru ulegnie zmniejszeniu w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób wykraczający poza konieczny do ustalenia właściwości i funkcjonalności towaru, sprzedający ma prawo do odszkodowania w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego lub sprzedawca ma prawo żądać od klienta zwrotu zmniejszenia wartości towaru, o czym klient jest informowany.

Prawo odstąpienia od umowy kupna zgodnie z niniejszymi warunkami przysługuje tylko klientowi będącemu osobą fizyczną, a towar nie jest używany w celu wykonywania pracy, wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej. Jeżeli odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zostało dokonane z naruszeniem niniejszych warunków, takie odstąpienie uważa się za nieważne.

Klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:
a) sprzedaż towarów wykonanych według szczególnych wymagań konsumenta, towarów wykonywanych na miarę lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
b) przedaży towarów ulegających szybkiemu zepsuciu,
c) sprzedaży towarów zapakowanych w opakowania ochronne, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu.

Sprzedawca zwróci uiszczoną cenę zakupu po spełnieniu warunków wynikających z tych warunków w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przede wszystkim przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe prowadzone przez banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny zapłaconej za dany towar przed otrzymaniem towaru od kupującego wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją itp. dostarczony lub do czasu udowodnienia przez kupującego, że towar został wysłany wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją itp. z powrotem do sprzedawcy. Koszt zwrotu towaru ponosi klient, jeżeli towar w pełni odpowiadał wymaganiom jakościowym i nie został uszkodzony.

Sprzedawca jest również zobowiązany do zwrotu kosztów transportu, ale tylko w wysokości najtańszego oferowanego sposobu dostawy (§ 9 ust. 3 ustawy nr. 102/2014). Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi dodatkowych kosztów, jeżeli klient wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę. Koszty dodatkowe oznaczają różnicę pomiędzy kosztami dostawy wybranymi przez klienta, a kosztami najtańszego, powszechnego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę.

Adres do wysyłki towaru w związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Alternatywne metody rozwiązywania sporów
W przypadku, gdy kupujący nie był zadowolony z rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę lub gdy kupujący zwrócił się do sprzedawcy z prośbą o dokonanie korekty i nie był zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozpatrzył jego reklamację, lub jeśli uważa, że że sprzedawca naruszył jego prawa, kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o sprostowanie. Jeżeli sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do takiego żądania lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, kupujący ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów. Podmiotem alternatywnego rozstrzygania sporów jest Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, lub inny właściwy upoważniony podmiot prawny wpisany na listę alternatywnych podmiotów rozstrzygających spory, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie www.mhsr.sk). Kupujący może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia propozycji alternatywnego rozwiązania sporu.

Gwarancja na towar i odpowiedzialność za szkody
W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad powstałych w transporcie przy odbiorze towaru (kupujący jest zobowiązany do należytego przyjęcia towaru, sprawdzenia integralności opakowania, produktów, ilości opakowań, a w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie zgłosić je przewoźnikowi - spisać protokół reklamacyjny), musi on zawsze zgłosić te fakty poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania towaru. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru spowodowane transportem.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
a) owar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w braku tej umowy ma właściwości, które sprzedawca lub producent opisał albo których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie przeprowadzonej reklamy,
b) towar nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę lub do celu, do którego zwykle używany jest towar tego samego rodzaju,
c) jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wagi
d) towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie dotyczy towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu wady, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towar miał w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

W przypadku stwierdzenia wady kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy i żądać:
a) wymiany na nowy towar,
b) naprawy towarów,
c) ozsądnej zniżki od ceny zakupu,
d) dstąpić od umowy.

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) jeżeli towar ma wadę istotną,
b) jeżeli nie może z rzeczy należycie korzystać z powodu powtarzającego się wystąpienia wady lub wad po naprawie,
c) w przypadku większej ilości wad produktu.

Sprzedawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określonej w niniejszym regulaminie. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga kupujący. Ponadto potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Niedotrzymanie tego terminu jest uważane za istotne naruszenie umowy i kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca informuje kupującego na piśmie. Kupujący nie ma prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, lub jeśli kupujący sam spowodował wadę. Kupujący ma prawo wyboru sposobu reklamacji.

Adres do wysyłania reklamacji:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Anulowanie zamówienia
Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed wysyłką towaru poprzez wysłanie formularza kontaktowego z prośbą o anulowanie zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru zamówienia, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w powiadomieniu o anulowaniu zamówienia. Jeżeli kupujący opłacił już zamówiony towar i prawidłowo anulował zamówienie, zapłacona cena zakupu zostanie zwrócona - odesłana w ciągu 14 dni przelewem bezgotówkowym.

Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wyprzedania, uszkodzenia lub niedostępności towaru, nawet po dołożeniu wszelkich starań, jakich można od niego wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towaru do klienta w terminie przez okres określony w niniejszych warunkach lub po wskazanej cenie, o ile nie można uzgodnić z klientem inaczej.

Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie nawet w przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem – telefonicznie lub mailowo (w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania elektronicznego zamówienia od klienta lub od jego potwierdzenia). O anulowaniu zamówienia klient zostanie w sposób weryfikowalny poinformowany e-mailem podanym w zamówieniu.

Prywatność
Zawierając umowę kupna-sprzedaży, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie danych Bomba s.r.o. do realizacji celu umowy kupna-sprzedaży. Przez ten cel rozumie się przetwarzanie zamówień złożonych w Bomba s.r.o. w ramach sklepu internetowego, natomiast przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla Bomba s.r.o. mógł wypełnić swoje zobowiązania umowne wynikające z umowy kupna-sprzedaży.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 4. 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/ES, ustawy o przetwarzaniu danych osobowych oraz ustawy nr. 18/2018 Zb. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz na następnej stronie.

Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki obowiązują od dnia wysłania zamówienia elektronicznego, a także w przypadku, gdy nic innego nie zostało uzgodnione na piśmie między uczestnikami.

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. Możemy w tym celu korzystać z narzędzi i usług firm trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Poniżej możesz znaleźć szczegółowe informacje lub edytować swoje preferencje.

Polityka ochrony danych osobowych

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się