Prywatność

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 4. 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/ES (dalej tylko "Rozporządzeni"), ustawy o przetwarzaniu danych osobowych oraz ustawy nr. 18/2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.

1. Koncepcje

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež "vy" alebo "zákazník");

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež "údaje" alebo "informácie");

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je spoločnosť Bomba s.r.o. (ďalej tiež "my");

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež "obchodný partner" či "partner");

Strony internetowe: Strony dostępne pod adresem https://www.kupma.pl

Cel przetwarzania danych osobowych: Powód przetwarzania danych osobowych. Takim powodem może być np. realizacji umowy, zarządzania kontami użytkowników, rozpatrywania sugestii i reklamacji, wysyłania biuletynów informacyjnych;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
  a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
  b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
  c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
  d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
  e) ďalšie osobné údaje: údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Jakie jest pochodzenie danych osobowych?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o
 ● identifikačné a adresné údaje;
 ● elektronické kontaktné údaje;
 ● ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:
 ● iné elektronické údaje:
   cookies
  ▪ webstránka, z ktorej ste na našu stránku prišli;
  ▪ IP adresa;
  ▪ dátum prístupu a doba prístupu;
  ▪ vyhľadávacie dopyty;
 ▪ kód odpovedi http a https;
 ▪ prenášané skupiny dát;
  ▪ údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Dlaczego przetwarzane są dane osobowe?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:
 ● Plnenie zmluvného vzťahu
 ● Správa zákazníckeho účtu
 ● Komunikácia so zákazníkmi, publikácia recenzií a komentárov, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií
 ● Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb
 ● Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a vášho správania na webe
 ● Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb
 ● Účtovné a daňové účely
 ● Plnenie ostatných právnych povinností

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
 ● Plnenie zmluvy
 ● Plnenie právnej povinnosti
 ● Súhlas so zasielaním informačných newsletterov

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

5. Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:
 ● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (5 rokov);
 ● po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 ● po dobu trvania vášho súhlasu.

6. Komu udostępniane są dane osobowe?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
 ● Poskytovatelia prepravy tovaru
 ● Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
 ● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb
 ● Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok
 ● Poskytovatelia analytických služieb
 ● Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)
 ● Poskytovatelia právnych služieb, advokáti
 ● Orgány verejnej správy

7. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo by sa vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

8. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Pri realizácii vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené ktoré sú uvedené na stránke kontaktov.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):
 ● Právo na prístup k osobným údajom
 ● Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov
 ● Právo na výmaz osobných údajov
 ● Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 ● Právo na prenositeľnosť údajov
 ● Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 ● Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

9. Jak przetwarzane są pliki cookie?

Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:
 ● dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo vašom prehliadači len do doby, kým zavriete váš prehliadač,
 ● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:
 ● esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
 ● preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 ● analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

10. Zakończeni

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme vás informovať vopred. Žiadame vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Bomba s.r.o.

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. Możemy w tym celu korzystać z narzędzi i usług firm trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Poniżej możesz znaleźć szczegółowe informacje lub edytować swoje preferencje.

Polityka ochrony danych osobowych

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się